Nazwisko właściciela serwisu
BIP    RCE
Statystyki
Dzisiaj: 51
Wczoraj: 1683
Ten tydzień: 7820
Ten miesiąc: 20900
Wszystkich: 1576372
  Strona główna » Wzory Pism Procesowych
Wzory Pism ProcesowychWzory formularzy według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym , zmienionego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 maja 2002 r.
w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

Na podstawie art. 125 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego zarządza się, co następuje:


§ 1.
 Ustala się następujące wzory urzędowych formularzy pism procesowych, zwanych dalej „urzędowymi formularzami”:
1) wzór formularza pozwu oznaczonego symbolem P dla pozwu w postępowaniu uproszczonym oraz pozwu w sprawach, o których mowa w art. 1871 kodeksu postępowania cywilnego, zwanego dalej „kodeksem”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2) wzór formularza danych uzupełniających stron oznaczonego symbolem DS dla załącznika do pism procesowych, w którym wskazuje się dane następnych stron lub dodatkowe dane stron już wskazanych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3) wzór pisma zawierającego wnioski dowodowe oznaczonego symbolem WD dla pisma procesowego, w którym zgłasza się dowody nie wskazane w innych pismach, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,
4)  wzór formularza odpowiedzi na pozew oznaczonego symbolem OP dla pisma procesowego zawierającego odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,
5)  wzór formularza pozwu wzajemnego oznaczonego symbolem PW dla pozwu wzajemnego w postępowaniu uproszczonym, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia, 
6)   wzór formularza sprzeciwu lub zarzutów oznaczonego symbolem SP dla sprzeciwu od wyroku zaocznego w postępowaniu uproszczonym, zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz w sprawach, o których mowa w art. 1871 kodeksu, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.
 

§ 2.
 1. Urzędowe formularze udostępnia się nieodpłatnie w budynkach wszystkich sądów rejonowych i ich wydziałów zamiejscowych oraz w budynkach sądów okręgowych.
2. Wzory urzędowych formularzy Ministerstwo Sprawiedliwości nieodpłatnie udostępnia za pośrednictwem internetu, na stronach oznaczonych "www.ms.gov.pl".

§ 3.
 1. Wzory urzędowych formularzy sporządzone na elektronicznym nośniku informatycznym prezesi sądów rejonowych przekazują zarządom gmin mających siedziby w obszarze właściwości podległych im sądów.
2. Zarządy gmin mogą odpłatnie rozpowszechniać urzędowe formularze, sporządzone zgodnie z wzorami, z zastrzeżeniem § 4. 

§ 4.
W przypadku odpłatnego rozpowszechniania urzędowych formularzy, cena jednej strony druku nie może przekraczać kwoty 0,25 zł.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r.
                                                                                
  Minister Sprawiedliwości        

            


Rozporządzenie
Ministra Sprawiedliwości
z dnia 29 kwietnia 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określania wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym 

Na podstawie art. 125 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późń. zm.[1]) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r.
w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. Nr 80, poz. 728) wprowadza się następujące zmiany:

1)     załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku
nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2)     załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku
nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

3)     załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku
nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

4)     załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku
nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

5)     załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku
nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75 poz. 471, Nr 102, poz.643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319, i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98 i Nr 22, poz. 185;Wzory pism procesowych w sprawach karnych
Wzory pism procesowych w sprawach karnych

Wzory pism urzędowych w sprawach cywilnych
Wzory pism urzędowych w sprawach cywilnych

wzory pism urzędowych w sprawach rodzinnych
wzory pism urzędowych w sprawach rodzinnych

Inne wzory formularzy
Inne wzory formularzy
dokumenty_k75.png
 
© 2018 Nazwisko właściciela serwisu
Powered by NET System