Nazwisko właściciela serwisu
BIP    RCE
Statystyki
Dzisiaj: 62
Wczoraj: 1683
Ten tydzień: 7831
Ten miesiąc: 20911
Wszystkich: 1576383
  Strona główna » Dziecko- zagrożenia i ochrona » Dziecko i interenet
Dziecko i Internet
        Intensywny rozwój Internetu w Polsce sprawia, że coraz więcej uwagi powinno się poświęcać bezpieczeństwu jego najmłodszych użytkowników. Za jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla młodych internatów uznać należy kontakty w Sieci z obcymi i spotkania z osobami poznanymi w Internecie. Bezpieczeństwo dzieci zależy przede wszystkim od tego czy znają zagrożenia, doceniają ich wagę i potrafią ich unikać. Internet jest prawdziwą kopalnią wiedzy, ale jednocześnie jest to miejsce, w którym można znaleźć pornografię, przemoc czy informację jak łatwo  zaopatrzyć się w narkotyki.
Jakie zagrożenia może spotkać dziecko w Internecie, poprzez niewłaściwe jego użytkowanie:
  1. sexting - jest  to zjawisko występujące często wśród nastoletniej młodzieży, polegające na rozpowszechnianiu za pomocą telefonów komórkowych zdjęć, krótkich filmów bądź tekstów o tematyce erotycznej, będących udziałem osób nieletnich. Często skutkiem takiego działania jest koniec normalnego życia wśród nastolatków a czasami taka zabawa może oprowadzić do samobójstwa osoby, której takie informacje dotyczą.
  2. cyberprzemoc (ang. cyberbullying) czyli wykorzystywanie sieci do stosowania zachowań mających na celu prześladowanie, zastraszanie, nękanie, upokarzanie czy wyśmiewanie innych osób np. poprzez SMS’y, emaile czy komunikatory internetowe. Zamiarem takiego działania jest zdyskredytowanie konkretnej osoby lub grupy ludzi.
  3. uwodzenie dziecka przez Internet tzw. child grooming- jest to działanie podejmowane w celu zaprzyjaźnieniu się i nawiązaniu więzi emocjonalnej poprzez  Internet, aby w efekcie doprowadzić do seksualnego wykorzystania dziecka w świecie rzeczywistym. Często ofiara tego rodzaju oddziaływań  potrzebuje pomocy terapeutycznej, by wrócić do normalnego funkcjonowania w swoim  otoczeniu.
  4. łatwy dostęp do szkodliwych treści czy obrazów, najczęściej poprzez dołączany SPAM do wiadomości pocztowych - są to często treści zawierające przemoc, pornografię, wulgaryzmy, propagujące rasizm czy ksenofobię, zachęcające do prostytucji, hazardu czy używania narkotyków. Często są to  informacje zawierające elementy psychomanipulacji, zachęcające do zmiany obecnego stylu życia np. nakłanianie do wstąpienia do różnego rodzaju sekt. Sposobem wyeliminowania tego rodzaju działania może być korzystanie z programów filtrujących treści internetowe.
Niestety często osoby małoletnie same bywają sprawcami tego rodzaju przestępstw popełnianych na szkodę swoich rówieśników.

Jaka kara grozi za takie zachowania?
Polskie przepisy kodeksu karnego w celu przeciwdziałania w/wym zjawiskom zawierają stosowne uregulowania prawne, za pomocą których możliwe jest ściganie tego rodzaju przestępstw.


Rodzaj przestępstwa

Przepis kodeksu karnego Grożąca kara

Art. 191 a§ 1 i 2
kk  

utrwalanie wizerunku nagiej osoby bez jej zgody
§ 1 utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, bez jej zgody,
§ 2 ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego


kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5
  
Art. 200 § 1 i 2 kk 

 
seksualne wykorzystanie małoletniego
§ 1. obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 15 lat lub dopuszczenie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzenie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania,
§ 2. prezentowanie małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie  czynności seksualnej, w celu zaspokojenia seksualnego.  
 

Kara pozbawienia wolności od 2 lat do 12 lat  
  


Art. 200 a § 1 i 2 kk  

Child grooming-  Uwodzenie dziecka przez Internet
§ 1. nawiązanie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej, kontaktu z małoletnim  poniżej lat 15, zmierzające, za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim, w celu popełnienia przestępstwa z art. 197 § 3 pkt. 2 kodeksu karnego lub z art. 200 kodeksu karnego, a także w celu produkowania lub utrwalania treści pornograficznych


kara pozbawienia wolności do 3 lat
     
 § 2.  składanie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej,  małoletniemu poniżej lat 15 propozycji obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych i zmierzanie do  realizacji tej propozycji   
kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat
Art. 200 b kk  
Zakaz publicznego propagowania zachowań o charakterze pedofilskim
 publiczne propagowanie lub pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim,  kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat
 


 Art. 201 § 1 – 4 b kk  


Prezentowanie, produkcja, rozpowszechnianie treści pornograficznych

§ 1
. publicznie prezentowanie treści pornograficznych w  sposób, mogący narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy
     

kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienie wolności do roku
 § 2. prezentowanie małoletniemu poniżej lat 15 treści pornograficznych lub udostępnianie mu przedmiotów mających taki charakter albo rozpowszechnianie treści pornograficznych, w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi,  kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2
 § 3. produkowanie, utrwalanie lub sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie w celu rozpowszechnienia albo rozpowszechnianie lub publiczne prezentowanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego albo treści pornograficznych związanych z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem,  kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

 
§ 4. utrwalanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej 15 lat,  
kara pozbawienia wolności od roku do lat 10 
  
§ 4a. sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej 15 lat, 
 
kara pozbawienie wolności od 3  miesięcy do lat 5
  
§ 4b. produkowanie, rozpowszechnianie, prezentowanie, przechowywanie lub posiadanie treści pornograficznych przedstawiających wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej,  
 
kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2
 

Gdzie szukać pomocy ?

W Polsce działa coraz więcej organizacji zajmującej się realizacją ogólnopolskiej kampanii na rzecz bezpieczeństwa  dzieci w Internecie, w celu uchronienia przed takimi zachowaniami przestępczymi wobec małoletnich.  
Poniżej znajdują się adresy stron internetowych oraz telefony do takich organizacji :
Helpline.org.pl  - wspólny projekt Fundacji Dzieci Niczyje oraz Fundacji Orange na rzecz przeciwdziałania przestępczości w sieci na szkodę dzieci,

Bezpłatna infolinia : 800 – 100 – 100

Strona internetowa: www.helpline.org.pl

 Fundacja Dzieci Niczyje – organizacja pozarządowa, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzicom i opiekunom, realizująca między innymi program na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie „Dziecko w sieci”.                
                 Strona internetowa : www.fdn.pl  i www.dzieckowsieci.pl
                
Telefon : 22 616 02 68  fax: 22 616 03 14 
Fundacja Kidprotect.pl – organizacja pozarządowa, zajmująca się szeroko pojętą  ochroną dzieci i  młodzieży przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu, a także niebezpieczeństwami, na jakie narażone są dzieci w realnym świecie.
               Strona internetowa : http://kidprotect.pl/
               Telefon : 22 635 73 04  
Dyżurnet.pl - hotline utworzony przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową w porozumieniu z Komisją Europejską w ramach akcji Safer Internet Action Plan.

   Strona internetowa : http://dyżurnet.pl/

               Telefon : 22 380 80 55

         Również poza wskazanymi organizacjami, każda osoba która zauważy negatywne zjawiska, które w jego przekonaniu świadczą o popełnieniu w/wym przestępstw wobec dzieci, winna zgłosić stosowne zawiadomienie do  właściwych miejscowo organów policji czy jednostek  prokuratury.

         Mamy nadzieje, że powyższe informację w znacznym stopniu upowszechnią wiedzę na temat niebezpieczeństwa jakie mogą spotkać dziecko korzystające z  Internetu oraz pozwolą na podejmowanie skutecznych działań w kierunku przeciwdziałania takim szkodliwym zjawiskom. Nie każde dziecko ma odwagę zgłoszenia takiej sytuacji, dla niego czasami bardzo krępującej, dlatego rodzice, nauczyciele czy opiekunowie, do  których dzieci mają większe zaufanie, powinni reagować i zgłaszać takie przypadki do organów ścigania.   

TN_W_computer_6_23_k110.jpg
 
© 2018 Nazwisko właściciela serwisu
Powered by NET System